Oferta

Leczenie w tym oddziale adresowane jest głównie do pacjentów chorujących na zaburzenia psychotyczne, gł. schizofrenię, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, przewlekłe zaburzenia depresyjne, do osób z umiarkowanie nasilonymi objawami organicznymi, którzy zauważają trudności w radzeniu sobie z ograniczeniami wynikającymi z choroby, a których stan zdrowia psychicznego nie wymaga kuracji całodobowej. Terapia w oddziale dziennym jest często wskazana dla pacjentów po wyjściu ze szpitala jako kontynuacja leczenia. Może być ona dobrą alternatywą dla tych osób, u których dotychczasowa ambulatoryjna pomoc lekarska nie przyniosła oczekiwanych efektów, m. in na skutek trudności diagnostycznych. Zaletą leczenia w trybie dziennym jest to, że odbywa się ono bez długiej nieobecności w domu, pozwalając na utrzymanie ciągłości między terapią a codziennym życiem. 

Pobyt w Oddziale Dziennym służy poprawie stanu psychicznego, zwiększeniu swoich kompetencji interpersonalnych i społecznych, wzrostowi samooceny oraz zdobyciu umiejętności mających na celu lepsze radzenie sobie zarówno w trakcie epizodu choroby, jak i jej remisji, a także zapobieganiu nawrotom choroby i konieczności rehospitalizacji. Powrotowi do zdrowia i poprawie funkcjonowania sprzyja ciepła i życzliwa atmosfera podczas zajęć prowadzonych przez doświadczonych specjalistów z zakresu psychiatrii i psychoterapii. 

Podstawą leczenia w tym oddziale jest terapia grupowa i farmakoterapia wspierane innymi nowoczesnymi i skutecznymi oddziaływaniami pozabiologicznymi jak: treningi umiejętności społecznych, warsztaty interpersonalne, arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia, psychoedukacja, relaksacja, terapia zajęciowa, rekreacja (wyjścia do muzeów, na spacery, do kina, itp.). W razie potrzeby odbywają się także konsultacje rodzinne, służące włączeniu osób bliskich pacjentowi w proces terapeutyczny, ich edukacji oraz dostarczaniu im wsparcia. 

W celu wspierania aktywizacji zawodowej pacjentów nawiązana jest współpraca z trenerami pracy z Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, którzy pomagają przy wyborze oraz znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia. 

Pobyt w oddziale trwa 12 tygodni. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku,  w godz. 8.00 – 14.00.

Podstawą przyjęcia jest skierowanie wydane przez lekarza psychiatrę oraz rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez terapeutę przed zgłoszeniem się do oddziału.

Po zakończeniu pobytu w oddziale dziennym pacjenci mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach grupy wsparcia, które odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 17.00.  Nadrzędnym celem tej grupy jest wzajemna pomoc w przezwyciężaniu codziennych trudności, głównie związanych ze zmaganiem się z chorobą. Uczestnictwo w grupie pomaga w wychodzeniu ze społecznej izolacji, w rozwijaniu wspólnych aktywności oraz w tworzeniu nowych celów i perspektyw życiowych. Spotkania mają charakter otwarty, również dla osób, które wcześniej nie korzystały z pomocy terapeutycznej, a chcą się dowiedzieć o możliwościach pomocy w naszej placówce. Udział w tych spotkaniach jest bezpłatny.